માઈક હું થાઉં અને તું મંચ થા,
ખાઉં ભાથું અને તું લંચ કર,
ગામનું કલ્યાણ કરીએ આપણે,
હું થાવ ખેડૂત અને તું સરપંચ થા...
#wordsofsamarpan #words_of_samarpan_#dosttujmarijindgi #nikunjkukadiya #nikunj #samarpan #gujrat #shayrilover #dost_tuj_mari_jindgi #instagramm #friendshayri #moraribapuquotes #storiesofindia #NIK_BHAVNABEN_KUKADIYA
#DOST_TUJ_MARI_JINDGI #dream #dering #dedication #sanjayraval #gulzarsahab #midnightqoutes #writer #gujratiwriter #author #tealover #lekhak

વધુ વાંચો

તક સાથ આપનાર માંગે જ નહીં,
તક તો હવસખોર માંગે છે,
કારણ સાથ આપનાર તો
તક માંગ્યા વગર જ સાથ આપી દે છે...
#wordsofsamarpan #words_of_samarpan_#dosttujmarijindgi #nikunjkukadiya #nikunj #samarpan #gujrat #shayrilover #dost_tuj_mari_jindgi #instagramm #friendshayri #moraribapuquotes #storiesofindia #NIK_BHAVNABEN_KUKADIYA
#DOST_TUJ_MARI_JINDGI #dream #dering #dedication #sanjayraval #gulzarsahab #midnightqoutes #writer #gujratiwriter #author #tealover #lekhak #tak #moko

વધુ વાંચો