મોજ થી જીવો અને જીવવા દો . આપણો તો એકજ નિયમ ...

હંમેશા નૃત્ય
કરે દુનીયા પણ
માનવી દુ:ખી

Nandita

ધીડી એટલે દિકરી

કુદરત ના
નીશ્વાર્થ પ્રેમ સામે
શ્વાર્થી માનવી

epost thumb

Happy dashera