જયારે જયારે મારી લખેલી બે લાઈન તુ વાંચે છે. ત્યારે ત્યારે મારો બગડેલો સમય વ્યાજ સાથે વસૂલ થઇ જાય છે

જિંદગી પણ સરસ શીખવાડે છે દોસ્ત
તમારા સુખઃ માં એ લોકો હાજર હોય છે જે તમને ગમતા હોય છે
પણ તમારા દુઃખ માં એ લોકો હાજર રહે છે જેને તમે ગમો છો.

~M€ghu pat€L🖊

વધુ વાંચો

They asked
What will you choose ?
Career or Friend

Me: A friend who will motivate me to be successful in my career.
-M€ghu pat€l?

ઈતના આસાન નહીં હોતા યારો સિપાહી બનના
દેશ કી સલામતી કે લિયે અપના પ્યાર , ઘર ઔર પરિવાર સબકુછ છોડના પડતા હે .
~M€ghu pat€l?

વધુ વાંચો

સાહેબ બદલો તો સમય આવે લેવાય જશે પણ અહીં એક વાત વિચારવા જેવી છે 48 કલાક કરતા વધારે સમય થવા આવ્યો તેમ છતા કોઈ નેતા કે સંસદસભ્ય એ પોતાનો પગાર શહીદો નાં પરિવારને આપવા કહ્યું હોય....
અને આપણે આ નેતાઓ ને જીતાડવા લાઈનમાં ઊભા રહીએ છીએ.

વધુ વાંચો