લાગણીઓને સાચવું છું વ્યવહારમાં , અને કયાંક અનકહી લાગણીઓને મારા શબ્દોમાં ઉતારુ છું.