મારું નામ મયંક ક. ભાવસાર "માસ્ટરમાઇન્ડ" છે. હું અમદાવાદમાં ગુરુકુળ વિસ્તારમાં રહું છું. મારો જન્મ સન ૧૯૭૨મા થયો હતો. મારુ વતન રણુજ ગામ છે. સન ૧૯૯૫માં L.D.C.E. માંથી મે ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ સાથે એન્વા. એન્જિનિયર ની ડીગ્રી લીધી. ત્યારબાદ લગભગ ૨૨ વર્ષ સુધી આ ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું. જેમાં ૫ વર્ષ I.S.R.O.- અમદાવાદ અને ૧૦ વર્ષ N.I.F.- અમદાવાદ નો સમાવેશ થાય છે. આની સમાંતર ૧૦ વર્ષ સુધી નેટવર્ક માર્કેટિંગ પણ કર્યું. હાલમાં સન ૨૦૧૪થી વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં ટ્રેનિંગ અને કોચિંગ આપવાનું કામ ફૂલટાઈમ કરુ છું.

25/09/2020


કરકસર

ઘટાડ્યા ખોટા
ખર્ચા શબ્દોના, રચ્યું -
તેનું મે હૈકુ#હાઈકુ 392
#માસ્ટરમાઈન્ડ
9924451992

25/09/2020


લગ્નમાં સહુ-
કાળા કરીને કેશ,
છુપાવે બહુ


#હાઈકુ 391
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992

19/09/2020લીધું તે ઘર
નદી પાર. નથી ત્યાં
સેતુ એ કીધું?


#હાઈકુ 384
#માસ્ટર માઈન્ડ
9924451992

17/09/2020તું ઊંઘ્યા કરે
નાહક, જૂઠા ઠરે
સપનાં સાચા


#હાઈકુ 379
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992

13/09/2020તું સે'જ હસી
'ને મેં વેચી કંકોત્રી
ગામ આખામાં


#હાઈકુ 375
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992

12/09/2020


વિંધ્યું 'તું દિલ
તારું, મારી નોટના
પાછલા પાને#હાઈકુ 373
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992

રિવાજ

આવે ગામડે
છોડવા છેડગાંઠ
નવદંપતી

#હાઈકુ 370
#માસ્ટરમાઈન્ડ
9924451992

અમીરી

આપે મસાલો
મફત, શાકવાળો
શાક ઉપર


#હાઈકુ 369
#માસ્ટરમાઈન્ડ
9924452992

04/09/'20


ભીની યાદોને -
નીકળ્યો છે ઉઘાડ,
કોરી કરવા


#હાઈકુ 363
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992

30/08/'20


સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય

રંગ્યું જગત
પોતાનું સ્ત્રીએ, લાલ
લિપસ્ટિક થી


#હાઈકુ 355
#માસ્ટરમાઈન્ડ
99244 51992