ભૂંસાઈ ગયેલી યાદો - 3

it's really hesrt touching.... made me cry..
https://www.matrubharti.com/book/19858524/

સફરમાં મળેલ હમસફર : 2 ભાગ-6

Amazing.... story... can't wait for the next part .. .
https://www.matrubharti.com/book/19858525/

ભૂંસાઈ ગયેલી યાદો - 2

good.
https://www.matrubharti.com/book/19858392/

ભૂંસાઈ ગયેલી યાદો

nice... waiting for the next part.
https://www.matrubharti.com/book/19858277/

સફરમાં મળેલ હમસફર : 2 ભાગ-4

so much susspence.....yarrr
https://www.matrubharti.com/book/19858272/

સફરમાં મળેલ હમસફર:2ભાગ-3

very interesting and heart touching
https://www.matrubharti.com/book/19858043/

અધૂરી ઈચ્છા : અ ઘોસ્ટ સ્ટોરી - 6

Amazing story....
https://www.matrubharti.com/book/19857576/

યે રિશ્તા તેરા મેરા-17

awesome... can't waiting for next part
https://www.matrubharti.com/book/19857220/

The Play - 8

very interesting...
https://www.matrubharti.com/book/7328/

યે રિશ્તા તેરા-મેરા-15

interesting point...
https://www.matrubharti.com/book/14221095/