હું ખોવાયો તારી યાદ માં

મરું શું મળવા માટે
તે દુનિયા થી દુર છે
આ કમબખ દિલ ને એ ની જરૂર છે

પાગલ

મારા બધાય બંધુ ઓ
i love with you
for evar
and evar
and evar