પ્રેમ કરવો ગુનો નથી સાહેબ પણ પ્રેમ છોડીને ચાલ્યો જાય અને તો પણ તેને જ પ્રેમ કરવો તે પ્રેમ છે ????

જીવંત તો હું ત્યાં સુધી જ હતો ,
જ્યાં સુધી તે મારી સાથે હતી.
#જીવંત

જીવનની વાસ્તવિકતા કૈક અલગ જ છે,
જીવવું છે શેરની જેમ અને જીવે છે બકરીની જેમ.
#વાસ્તવિક

ઓયે તને ના પાડી તોય સા માટે ફરે છે મારી પાછળ,
ભીંજાવી નથી મને તો સા માટે તરસાવે છે.

ઓય વાદળ શુ કામ મસ્તી કરે છે ધરતીની,
મળવું જ ના હતું તો શુ કામ અટાફેરા કરે છે.

તમારું આડુંઅવળું બોલવાવાળા ઘણા મળશે,
પણ સાંભળનારા બોવ ઓછા મળશે.
#આડુઅવળું

હા ઉત્સાહી હું પણ હતો તેને મળવા માટે,
તે ના હતી ઉત્સાહી મળવા માટે મને.
#ઉત્સાહી

માણસ શરીર થઈ ઘરડો થાય છે ,
દિલ તો તેનું જુવાન જ રહે છે .
#જુવાન

આંખ તું રડીને મન મનાવી લે છે,
પર્ણ ને પૂછ કે તે કેમ મન મનાવે છે .
#ખોટું

ખોટી તો ફક્ત તેને મારી વાત લાગતી હતી.
#ખોટું

કેમ કરીને જાણશે તે ભીની આંખનું રહસ્ય,
હતા ભેગા જીવ બે જુદા આજે છે .
#ભીનું