તારી ને મારી વચ્ચે એક રીત તો રેહવાની,
તું મારાથી દુર, હું તારાથી દુર,
પણ આપણી વચ્ચે લાગણી તો રહેવાની..💝

#kismis ☺️

@kismis

@Kismis

@kismis

@kismis

@kismis

kismis