કદમ અસ્થિર હોય તેને રસ્તો નથી જડતો... અડમ મન ના મુસાફર ને હિમાલય નથી નડતો ....

આજે સંદેશ ન્યૂઝ પેપર

મા સંવેદના છે
મા ભાવના છે
મા અહેસાસ છે
મા શક્તિ નું રૂપ છે
મા ભગવાન ને પ્રિય છે
મા વિશ્ર્વાસ છે
મા ધૈર્ય છે
મા ભરોસો છે

-Kanzriya Hardik

વધુ વાંચો