હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (39)
  • 1k
  • (33)
  • 1.1k
  • (45)
  • 1.3k
  • (39)
  • 1.2k
  • (35)
  • 1.1k
  • (46)
  • 1.3k
  • (47)
  • 1.4k
  • (42)
  • 1.3k
  • (36)
  • 1.4k