શું ઓળખાણ આપું... હું જ તમે છો અને તમે જ હું છો એટલે તમે અને હું એક જ છીએ.