શું ઓળખાણ આપું... હું જ તમે છો અને તમે જ હું છો એટલે તમે અને હું એક જ છીએ.

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️

❣️ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણ ❣️