વ્યવસાયે મેડિકલ ફિલ્ડ માં છું.કોઈ પણ વિષય પર લખવાનો મારો શોખ છે.

સંબંધી કોઈ સ્વાર્થી નથી હોતાં
ફક્ત સંબંધો સ્વાર્થ માટે હોય છે....