વ્યવસાયે મેડિકલ ફિલ્ડ માં છું.કોઈ પણ વિષય પર લખવાનો મારો શોખ છે.

દિલ ખોલીને તો કઇ વાત થાતી હશે?
પ્રેમ ના દુકાળ માં કઈ કેટલીય ચોરીઓ થાય છે..

#टेढ़ा
अपना नेचर जरा टेढ़ा है.
टेढ़ा है पर मेरा है.........

जिंदगी न मिलेगी दोबारा...

#गीला
गीले सीकवे भूल कर
गीले गीले मौसम में
रिश्तों में गीले होकर
दिलों को गीला कर ले
प्यार से दो बाते कर ले...

વધુ વાંચો