જે લખું એ દિલ થી લખું છું

દિલ એક એસા નિર્જીવ હે જો કુછ સમજતા નય પણ ફીલિંગ ને આધારે જીવે છે અને સમજાવે છે .
hearts...
#દિલ

હર હર મહાદેવ

मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ना कभी तुम गौर से...
एक तेरे नाम के बाद सब थम गया कहीं...!!

epost thumb

હું તો હું જ છું.