અધૂરી ઈચ્છા : અ ઘોસ્ટ સ્ટોરી - 2

pls do not repeat last episode in intro every time.
https://www.matrubharti.com/book/19857226/

અધૂરી રહેલી લાગણીની પરિભાષા.!!!

coward boy childish thing and talking about sacrifice.
https://www.matrubharti.com/book/19857110/

જીવદયા - National Story Competition-Jan

out of the box
https://www.matrubharti.com/book/589815/

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-16

using baku baku.. many times irritates while reading. so pls avoid it.
https://www.matrubharti.com/book/983025/

અજ્ઞાત સંબંધ - ૨૦

pls write more pages on one go so we can enjoy more reading
https://www.matrubharti.com/book/262140/

‘૯૧૬૬ અપ: ગુજરાતના રમખાણોનું અધૂરું સત્ય’ - 3

lot many assumptions. portraying hindu as cruel
https://www.matrubharti.com/book/12901/