જિંદગી એવી જીવો કે અપણે બીજાની જેમ નહીં પણ આપણી જેમ બીજા જીવાવા માંગે.

જે લોકો તમને option મા સમજે છે, તમે એ લોકો ને history બનાવી દો !!

એનું નામ પ્રેમ

epost thumb

પોતે જ પોતાને પ્રેમ કરો નફરત કરવા માટે તો બીજા ઘણા લોકો છે .....

सभी भारतवासियो को सविंधान दिन की हार्दिक मंगलकामना औ जय भीम जय भारत ?

रख हौसला मंजर भी आयेगा
प्यासे के पास समंदर भी आयेगा
थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आयेगा

વધુ વાંચો