તાકાત હોય તો સાચો પ્રેમ કરજો બાકી લફરા તો બધા કરે જ છે.....

👩‍💼❤️🔫

ફાયદો અવસર નો ઉઠાવો !!
કોઈની મજબુરી નો નહીં !!

Love Ni Bhavai