હું નથી લખતી કંઈ, માત્ર લાગણી મારી પેન પકડાવે છે..... !!! # Always happy

હવાઓ કો ગુમાન થા અપની આઝાદી પર , કિસીને ઉસે ભી ગુબારે મે ભરકે બેચ દિયા
- દર્શના

કાંઈ 'ક કેટલુંય જીવાય જાય છે માત્ર ઘર થી કબર સુધી ના રસ્તા માં....
-દવે બ્રિજાલી

આ અનોખી જમીન તરસે છે બસ, વરસાદ તારા નામ નો હોય... !!
-dave ?

મુશ્કિલ છે મન ને મનથી મનાવવું... !!
-દવે ?

હજી આ દિલ ધબકે છે જયારે સાદ તારા નામ નો હોય....
-દવે ?

શા માટે તારા નામ ની આગ મારામાં ઓલવાતી નથી...???

છૂટ થી ચાહી હતી તને
છટ થી છોડી ગઈ મને... !!
-દવે ?

બહારથી માત્ર ચહેરો હસતો છે, બાકી અંદર તો હચમચ છે....
-દવે બ્રિજાલી

શું લાગણીના પ્રવાહ ને રોકી શકાય છે...??
-દવે