હર હર મહાદેવ...

સફળતાના વર્તુળનુ કેન્દ્ર નિશ્ચિત છે, તેની ત્રિજ્યા અથાક અને સાચી દિશામા કરેલા પરિશ્રમથી જ વધી શકે છે....