મશહૂર થઈને ઓળખ ઊભી કરવાનો શોખ મને ક્યાં છે.........મને તો મારા નજીકના લોકો સારી રીતે ઓળખે એ જ ઘણું છે. ​

હંમેશા યાદ રાખજો,

ભૂતકાળમાં આંટો મરાય
રહેવાય નહીં !!

જેને લેટ ગો કરતા આવડે
છે....
ને એ મુર્ખ નહીં પણ બુધ્ધિશાળી છે
કેમ કે.... એ 5 પૈસા નુ અભિમાન મુકી ને કરોડો નો સંબંધ ખરીદી લે છે.

*☕શુભ સવાર...*☕

વધુ વાંચો

જીવનમાં દરેક મુશ્કેલીનો એક રસ્તો હોય છે,
અને એ રસ્તો એને જ મળે જેનો ચહેરો હંમેશા હસતો હોય છે.

ક્રોધ વખતે થોડું રુકી જાવું. અને
ભૂલ વખતે થોડું ઝુકી જવું.
દુનિયા ની બધી સમસ્યાઓ ઉકેલાય જશે.

"એક નફરત છે,"

જે લોકો એક પલમાં સમજી જાય છે,

અને

"એક પ્રેમ છે,"

જેને "સમજવામાં વર્ષો" નીકળી જાય છે.

શોધવા જાવ તો શોધાય નહી,સાંભળવા જાવ તો સંભળાય નહી. લખવા જાવ તો લખાય નહી,અને પુછવા જાવ તો પુછાય નહી.
એને કહેવાય
‘ લાગણી ‘ ”?

વધુ વાંચો

સ્વાદ છોડો તો શરીર ને ફાયદો વિવાદ છોડો તો સંબંધ ને ફાયદો,
અને
ચિંતા છોડો તો જીવ ને ફાયદો.

શુભ સવાર...!

સંબંધ પૈસાના મોહતાજ નથી હોતા,કારણકે અમુક સંબંધ નફો નથી આપતા,
પરંતુ અમીર જરૂર બનાવી દે છે.
?

સ્પર્ધા વધી ગઈ છે.. મૂર્તિ તણી ઊંચાઈમાં,

બાકી ભગવાન તો... સોપારીમાંય સમાંયા છે.....

બધાને સાથે રાખો...
પરંતુ
સાથે સ્વાર્થ ના રાખો..!
?