લેખકનું નામ: Ganesh Sindhav (Badal)
સરેરાશ રેટિંગ: (22)
અકબંધ રહસ્ય