લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (143)
કોફી હાઉસ, પાર્ટ-૪૧