લેખકનું નામ: Pravinkant Shastri
સરેરાશ રેટિંગ: (105)
લવ, લાગણી અને લસ્ટ.