લેખકનું નામ: Govardhanram Madhavram Tripathi
સરેરાશ રેટિંગ: (2)
સરસ્વતી ચંદ્ર - સંપૂર્ણ ભાગ 3