લેખકનું નામ: Zaverchand Meghani
સરેરાશ રેટિંગ: (16)
Kurbani Kathao Bhag 3

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Harsha Patel 2 વર્ષ પહેલા

Kishan Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Rajbha Babariya 3 વર્ષ પહેલા

Umesh 3 વર્ષ પહેલા

Kalpesh 3 વર્ષ પહેલા