લેખકનું નામ: Nandshankar Tuljashankar Mehta
સરેરાશ રેટિંગ: (19)
કરણઘેલો - ભાગ ૧