લેખકનું નામ: Nandshankar Tuljashankar Mehta
સરેરાશ રેટિંગ: (8)
કરણઘેલો - ભાગ ૩