લેખકનું નામ: Kishorelal Mashruwala
સરેરાશ રેટિંગ: (3)
ગીતામંથન - સંપૂર્ણ