તર્ક-વિચારણા ભાલીયા ઘનશ્યામ ,,સાહિત્યપ્રેમી,, દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

તર્ક-વિચારણા

ભાલીયા ઘનશ્યામ ,,સાહિત્યપ્રેમી,, દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

(1) જમીનમાં રોપેલા બીજમાંથી જ્યારે છોડ ઊગે છે ત્યારે એ બીજ મૂળમાં રૂપાંતર પામે છે અને મૂળ પાણી અને ખોરાક પુરો પાડે છે જો મૂળનો નાશ થઈ જાય તો આખું વટવૃક્ષ પણ નાશ પામે છે. એવી રીતે પરીવારનું નિર્માણ ...વધુ વાંચો