મારા વિશે શું કહું..કોઇ બિજી વ્યક્તિ માટે બોલવું કે લખવું અમુક અંશે સરળ હોયછે. પણ જયારે પોતાના જ વિશે લખવાની વાત આવે ત્યારે ખબર ન પડે કે શું લખવું ... પણ મારી ર્વાતાઓ વાચકો સુધી પહોચાડી શકું અને મારી એક અલગ જ છાપ વાચકો ના મન પર રહે.એવી ઇચ્છા ....બિંદિયા..

  • (49)
  • 1.2k
  • (42)
  • 1.6k
  • (40)
  • 1.1k
  • (39)
  • 1.2k
  • (40)
  • 1.1k
  • (37)
  • 1.3k
  • (44)
  • 1.1k
  • (41)
  • 978
  • (36)
  • 1.3k
  • (36)
  • 1.2k