કવિતાઓ શાયરીઓ તથા સુવિચાર લખવાની શરુઆત કરી છે,ગાવાનો ખૂબ જ શોખ છે.