એ બીગ બ્રધર હરકિસન મહેતા

Sir thank u very much mara best writer vise lakhu. And sir u are also my best writer takra enkaunter no lekha vachya vagar mari ravina ni savar saru thati nahi.
https://www.matrubharti.com/book/6928/

આવાઝ મેં પડ ગઈ દરારેં -

Very good gujar saheb vise jani aand thyo.
https://www.matrubharti.com/book/4980/

ગોડ.com

Writer write thoda ane engineer vadhre lage che saxess thavu hoy to lengvege su dharo. Tecanicaly word mass people ki samaj me kam aata hai
https://www.matrubharti.com/book/2939/