નામ થી તો સૌ ઓળખાય છે, મને મારાં શબ્દોથી ઓળખ બનાવી છે.

વાત હૈયાની
Arzoo

.

दील ही दील में।
Arzoo baraiya

.

-Arzoo baraiya

.

-Arzoo baraiya

.

-Arzoo baraiya

.

-Arzoo baraiya

.

-Arzoo baraiya