મને એકાંત બહુ ગમે છે. એના જેવી કોઈ મજા નથી એના જોવો કોઈ મિત્ર નથી એના જેવો કોઈ સંબંધી નથી

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી