કોઈ પણ લડાઈ માં સમજવાનું એમના જ નસીબ માં આવે જે સાચું હોય...