મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (63)
  • 597
  • (14)
  • 192
  • (57)
  • 859
  • (40)
  • 675
  • (41)
  • 503
  • (20)
  • 262
  • (76)
  • 936
  • (30)
  • 342
  • (35)
  • 534
  • (81)
  • 966