અ.વિ.સો.

બોસ, કદી પણ ચિંતાનું saving કરવું નહિ, તેને transfer કરી દેવું,
નહિ તો જનધનના જમાનામાં નોટબંધીના હુમલાને વાર નથી લાગતી.
(અ.વિ.સો.)

વધુ વાંચો