ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

    કોઈ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી.

    કોઈ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી.