ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

પરિસ્થિતિ બદલવી જયારે અશક્ય હોય,
ત્યારે મનની સ્થિતિ બદલી નાખો તો
જીવનમાં બધું આપોઆપ બદલાઈ જશે !!

જે તમારો ગુસ્સો સહન કરીને પણ તમારો સાથ દે,
તેનાથી વધુ તમને કોઈ પ્રેમ ના કરી શકે !!

સમય સમયની વાત છે ,
કાલે જે રંગ હતા એ આજે દાગ થઇ ગયા !!

સાચું બોલવાની જ સલાહ આપે છે બધા,
કોઈ એવું કેમ નથી કહેતું કે સાચું સાંભળી પણ લેજો !!

એક શબ્દની તાકાત કેટલી,
ગાઢ સંબંધ પર પાણી ફેરવી દે એટલી !!

જેના ગાલે ખાડા પડે ને,
એની સામે બધા ઝાંખા પડે !!

જીવનમાં કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું એના કરતા,
કોણ હજી પણ સાથે ઉભું છે એ વધારે મહત્વનું છે !

મનમાં વળ વળે એ પહેલા,
સળ ઉકેલી લેવા સારા !!

વધારે દુર જોવાની ઈચ્છામાં,
ઘણું બધું નજીકથી જતું રહેતું હોય છે !!