ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

જે વ્યર્થનું વિસર્જન કરે છે,
તે જ સાર્થકનું સર્જન કરે છે !!

હશે કોઈક જે આવશે જીવનમાં ફરી,
પણ એ કોઈકમાં તું ક્યારેય નહીં હોય !!

અતૃપ્ત ધરા ને તો બસ બે ફોરાં ની પ્યાસ હતી,
સાગમટે વરસ્યુ નીર એતો ભાગ્ય ની વાત હતી!

તુજ મા ડૂબી જવું એ સમય અણમોલ છે,

હોઈ ભલે ખારાશ દરિયા માં,
નદી ને મન એ સમર્પણ ની વાત હતી!!

વધુ વાંચો

સીરીયસ વાત કરો તો લોકો મજાક બનાવી દે છે,
અને મજાક કરો તો મોઢા ચઢાવી લે છે !!

અજાણ્યા રહીને ખુદની જાતને તુટતી બચાવી જ નહીં,
કદી તારા વગરની મારી દુનિયા મેં વિચારી જ નહીં !!

ઓલવતા પહેલા જાણવું કે આગ છે કે તાપણું,
અને ખાસ એ જોવું કે બીજાનું છે કે આપણું !!

તમે શું છો એ ભૂલી જશો તો ચાલશે,
પણ તમે શું હતા એ જરૂર યાદ રાખજો !!

❛નજર લાગે એમ, શું કોઈ જોતું હશે,
આટલું તે વહાલ, કદી હોતું હશે...❜

કોઈ જતું રહે એના કરતાં થોડુંક જતું કરી દેવામાં ઘણી વખત સંબંધ સ્વસ્થ રહેતો હોય છે.
#કેયુ

માણસ ઉતાવળે ભૂલ કરે છે,
અને નિરાંતે પસ્તાય છે !!